Logo Arbolí

Arbolí

Baix Camp


Ets a: Portada > Notícies > APROVACIÓ INICIAL P...


Notícies

05/02/2019

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020 ARBOLÍ

El Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2020, conformement al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

 

CONSOLIDAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

57.685,00

 

Capítol 1

84.634,48

Capítol 2

300,00

 

Capítol 2

96.870,00

Capítol 3

36.437,00

 

Capítol 3

250,00

Capítol 4

124.666,04

 

Capítol 4

6.300,00

Capítol 5

3.960,00

 

Capítol 5

0,00

Capítol 6

0,00

 

Capítol 6

157.004,04

Capítol 7

122.010,48

 

Capítol 7

0,00

Capítol 8

0,00

 

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

 

Capítol 9

0,00

TOTAL

345.058,52

 

TOTAL

345.058,52

 

 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

 

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

 

L’Alcalde

 

Armand Flaujat Viayna

 

© Ajuntament d'Arbolí, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo