Logo Arbolí

Arbolí

Baix Camp


Ets a: Portada > Notícies


Notícies

 • Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Arbolí una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultori mèdic local, convocatòria 2016, havent-se procedit a l’adquisició d’un desfibril·lador.

  [+]

 • Publicat el

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2016

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Arbolí una subvenció per import d’onze mil cent seixanta euros amb noranta dos cèntims per al finançament de d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2016, havent-se procedit a la reparació de la bassa de prevenció d’incendis, situada al Polígon 13, Parcel·la 59, reconstrucció talús.

  [+]

 • 9 de gener de 2017

  BASES DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D’INTERINATGE UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (SUBGRUP DE FUNCIÓ C2) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ARBOLÍ, AMB FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

  bases DE SELECCIÓ per a la PROVISIÓ EN RÈGIM D’INTERINATGE UNA PLAÇA D’AUXILIAR administratiu (SUBGRUP DE FUNCIÓ C2) de LA plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE l’ajuntament d’Arbolí, AMB FORMACIÓ DE  BORSA DE TREBALL.

   

  [+]

 • Publicat el 21/11/2016

  Decret 123/2016

  Convocatòria 1/2016- Borsa de treball peó manteniment(Grup professional E- Agrupació professional) per l'ajuntament d'Arbolí.

    RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 123/16 DE DATA 21/11/2016.

   Expedient núm. 44bis/2016

  Assumpte: Convocatòria 1/2016 – Borsa de treball de peó de manteniment (Grup professional E – Agrupació professional) per a l’Ajuntament d’Arbolí.

   1. ANTECEDENTS

  Per Resolució de l’Alcaldia núm. 93, de data 5 de setembre de 2016, es van aprovar les bases i convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça de peó de manteniment en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta grup professional. Ateses les necessitats d’aquest Ajuntament de comptar amb una borsa de treballadors per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta grup professional, durant quatre anys, es precisa portar a terme la selecció de personal laboral temporal, categoria peó de manteniment, mitjançant la constitució d'una borsa de treball.

   La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al taulell d'anuncis de la corporació i en el web municipal, així com  en el Butlletí Oficial de la província.

   En data 24 d’octubre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

  2. FONAMENTS DE DRET

   De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

   Per tot això, RESOLC:

   Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça de peó de manteniment en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional. Ateses les necessitats d’aquest Ajuntament de comptar amb una borsa de treballadors per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta grup professional, durant quatre anys, es precisa portar a terme la selecció de personal laboral temporal, categoria peó de manteniment, mitjançant la constitució d'una borsa de treball

  Admesos:

   1.Granell Gavarró Francesc Xavier

   Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler d'anuncis de la corporació, al web municipal (http://www.Arbolí.info/) i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

  Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:

   President: Josep Guinovart Mallafrè.

  President suplent: José-Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu

  Vocal secretari: Carmen Vuelta Santín  

  Vocal secretari suplent: Francisco José Pueyo Gracia

  Vocal: Raül Freixes Tejedor                       

  Vocal suplent: Xavier Martí Huguet

  Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

   Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir a Arbolí, el dia 12 de desembre de 2016 , a les 9:00 hores. (heu d’indicar el lloc, dia i hora de constitució del Tribunal i el lloc, dia i hora de realització del primer exercici) Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.

   El mateix dia s’ha d’anunciar la data, l’hora i el lloc de realització del segon exercici, mitjançant exposició pública en el tauler d’anuncis de la Corporació.

   L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra, d’acord amb el resultat del sorteig realitzat en el dia, segons l’acta que consta a l’expedient .

   Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació.

   Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

   Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

   Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, n’Elisenda Barceló Olivé, a Arbolí, el 21 de novembre de 2016, davant meu el secretari–interventor del SAM, Josep Guinovart i Mallafrè, que certifico.

   

  L’ALCALDESSA,                                  EL SECRETARI INTERVENTOR,

  [+]

 • PAM DESPESES CORRENTS 2016

  [+]

 • Publicat el

  ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL CEMENTIRI

  [+]

 • ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

  [+]

 • Publicat el

  ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2016

  [+]

 • 10/02/2016

  ANUNCI APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.

  [+]

 • Publicat el 11 de febrer de 2016

  ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXECICI 2016

  [+]

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Següent →


© Ajuntament d'Arbolí, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo